Specyfikacja druku

SPECYFIKACJA DRUKU

1. Pliki w formacie PDF.

2. Elementy drukowane na spad powinny wychodzić 3 mm poza linie cięcia (poza format netto).

3. Istotne elementy tekstowe i graficzne powinny  znajdować się w odległości min. 4 mm od linii cięcia.

4.  Linie cięcia powinny być zaznaczone.

5. Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach nie powinna być niższa niż 300 dpi.

6. Wszystkie obrazy w kolorach CMYK.

7. Elementy z kolorów dodatkowych powinny posiadać ustawione zalewki 0,07-0,09 mm.

8. Fonty zamienione na krzywe lub 100% osadzone wewnątrz pliku.

9. Prace wielostronicowe w jednym pliku PDF, strona za stroną.

10. Czarne teksty na kolorowym tle muszą być nadrukowane (użyty overprint). Wyjątek stanowią czarne teksty na kolorach metalicznych, gdzie należy zastosować wybranie (użyty knockout).

11. Czarne aple powinny zawierać oprócz 100% blacka także pozostałe składowe celem zapewnienia tzw. głębokiej czerni.

12. Sugerowane składowe dla głębokiej czerni:

Black =100%, cyjan=60%, magenta 30%, yellow = 30%

13. Elementy graficzne strony nie powinny zawierać dołączonych profili ICC  (lub mieć zadany profil Coated Fogra 39).

14. Nafarbienie sumaryczne nie powinno przekraczać 300%.

15. Jeżeli zlecenie obejmuje usługi typu: sztancowanie, perforacja, bigowanie w nietypowym miejscu, należy dołączyć plik poglądowy z umiejscowieniem tych elementów.

16. W przypadku wydruków lakierowanych miejscowo należy dołączyć maskę na lakier – jako piąty kolor lub jako osobny plik   w 100% black.

17. Wykrojnik można też nałożyć na pracę jako piąty kolor, należy jednak zadbać aby nie czyścił on tła pod sobą (użyty overprint). Zasada ta także dotyczy masek na lakier wybiórczy.

18. Dla opraw klejonych  i szyto-klejonych należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz pierwsza i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 4-5 mm od grzbietu.

19. Do zadrukowanej wewnętrznej strony okładki w miejscu grzbietu trzeba dodać wybranie pod klejenie, które ma mieć taką szerokość jak grzbiet + po 4 mm na lewą i prawą stronę.

20. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób rozbarwienia kolorów dodatkowych do standardu CMYK, konwersję kolorów RGB do CMYK oraz za umieszczenie w pracy bitmap w zbyt małej rozdzielczości.

21. Cienkie linie (poniżej 0,75 pkt) lub elementy grafiki (np. kratka) powinny być wykonane w jednym kolorze. Dotyczy to również czcionek oraz obiektów w kontrze (dla typowych fontów 8 pkt i mniej).

SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA PRODUKTU

Druk

Podstawowym wzorcem kolorystycznym jest proof  wykonany zgodnie z normą ISO 12647-7.

Wydruki i materiały inne niż proof  (w tym również wzory z innych drukarni) nie są akceptowane jako wzory kolorystyczne.

W przypadku braku proofa za wzór kolorystyczny uważa się standard w rozumieniu Normy ISO 12647-2:2007.

W przypadku akceptacji druku przez Klienta materiałem wzorcowym do druku staje się arkusz zaakceptowany i podpisany przez Klienta. Arkusz ten staje się wzorcem odniesienia dla pozostałych arkuszy nakładowych.

Uszlachetnianie odbitki drukarskiej może mieć wpływ na barwę. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za zmianę barwy powstałą w wyniku uszlachetniania -laminowanie, lakierowanie.

Metody kontroli kolorystyki

Za podstawową metodę kontroli kolorystyki uznaje się ocenę wizualną. Pomiar paska kontrolnego staje się podstawowym narzędziem kontroli poprawności druku w przypadku braku proofa. 

Ocena wizualna barwy dla papierów powlekanych w kolorze białym

Arkusze po druku powinny być zgodne z wzorcem lub ich kolorystyka może nieznacznie odbiegać od wzorca: proofa, arkusza zaakceptowanego przez klienta lub normy ISO 12647-2:2007 (w przypadku normy ISO dopuszczalne odchylenia regulują zapisy samej normy).

Ocena wizualna barwy dla papierów graficznych i barwionych w masie

Arkusze mogą w znacznym stopniu różnić się od proofa.

Pomiar paska kontrolnego

Pomiar kolorymetryczny należy traktować jako wspomagającą metodę oceny kolorystyki. Staje się on podstawowym narzędziem w przypadku braku proofa  i druku zgodnego z normą ISO 12647-2:2007.

Wzorzec koloru – barwy specjalne

Podstawowym wzorcem kolorystycznym dla wydruków z barw specjalnych, metalicznych i fluorescencyjnych jest standardowy, aktualny papierowy wzornik Pantone lub HKS.

Uszlachetnianie odbitki drukarskiej może mieć wpływ na barwę specjalną. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za zmianę barwy powstałą w wyniku uszlachetniania -laminowanie, lakierowanie. 

UWAGI DODATKOWE

Pigmenty metaliczne w reakcji z roztworem nawilżającym maszyny drukującej mogą „matowieć” co może dać efekt „przygaszonej” barwy. Niezabezpieczona powłoka farby metalicznej nie jest odporna na ścieranie i zarysowania. Farby metaliczne w małym stopniu nadają się do druku powierzchni rastrowych i mniejszych elementów kreskowych. Lakierowanie lakierem UV może niekorzystnie zmienić wrażenie „metaliczności”; istnieje także możliwość odpryskiwania warstwy lakieru z uwagi na mniejszą adhezję układu lakier –farba metaliczna.

Farby fluorescencyjne charakteryzują się niską światłotrwałością, nie są odporne na działanie spirytusu, lakierów rozpuszczalnikowych oraz alkaliów. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za zmianę barwy tych farb powstałą pod wpływem światła, reakcji z lakierem utrwalanym UV oraz po laminowaniu folią. Farby te w mniejszym stopniu nadają się na druku powierzchni rastrowych o drobnych elementów kreskowych. Osiągniecie pożądanego efektu optycznego może wymagać wysokiego nadawania farby, co z kolei może powodować zacieranie partii rastrowych.

Pasowanie

Dopuszczalne jest pasowanie w tolerancji 1,5 linii rastra (przy 175 lpi będzie to 0,22 mm)- Pasowanie kolorów nie powinno przekraczać 0,22 mm.

 Wady druku wnętrza oraz okładek

Mora, murzenie, dublowanie, kreski, plamy, zatonowania nie mogą obniżyć funkcjonalności obrazu.  Za nieprawidłowe uznaje się wady odbitek jeżeli nie jest możliwe poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Jako błędy drukarskie należy traktować:

A) Wady obciągu gumowego

B) Wady formy drukowej

C) Zanieczyszczenia na obciągu gumowym lub formie drukowej

D) Zaplamienia i innego rodzaju brudy

E) Błędy spowodowane wadami papieru

F) Uszkodzenia mechaniczne

F) Plamki podczas naświetlania form drukowych

Za wady dopuszczalne, uważa się wady które nie obniżyły funkcjonalności obrazu.  W wartościach liczbowych przyjmujemy: dla okładki wady do  2mm, dla wnętrza max. 5mm

Tolerancja pasowania

Tolerancja pasowania rysunku i warstwy lakieru w przypadku lakieru wybiórczego wynosi 1 mm.

Wymagania dotyczące obróbki introligatorskiej

Przesunięcia wymiarowe.

Podczas obróbki introligatorskiej z powodu niedokładności złamów lub cięcia występują przesunięcia obrazu na stronie. Przesunięcia te nie powinny przekraczać następujących założeń

Dopuszczalne:  +/- 2,5 mm na stronach wewnętrznych , +/- 2 mm na okładce

Docelowe:           +/- 1,5 mm na stronach wewnętrznych,  +/- 1,5 mm na okładce

Niedopuszczalne:  powyżej +/- 2,5 mm na stronach wewnętrznych , powyżej +/- 2 mm na okładce

Format oprawy

Wymiary format rozumiane są jako fizyczne wymiary produktu wysokość oraz szerokość podane w milimetrach.

Wymiary formatu oprawy nie powinny przekraczać  1,0 mm w stosunku do danych założonych w zleceniu technologicznym.

Dotyczy to wymiarów na wysokości oprawy (od stopy do głowy oprawy) oraz szerokości (od grzbiet do frontu)

Prostokątność. Przycięte, prostopadłe krawędzie produktu powinny tworzyć kąt 90 stopni.

Odchylenie mierzone w odniesieniu do grzbietu nie może przekraczać 1mm na odcinku 100m.

Szycie drutem

Zszywki do oprawy zeszytowej powinny być umieszczone na grzbiecie.

Przesunięcie w poziomie nie powinno przekraczać +/- 1 mm

Podczas szycia drutem niedopuszczalne są następujące wady:

– przecinanie papieru przez zszywki

– kartki nie mogą wypadać z oprawionego bloku

– zszywki nie mogą zachodzić na siebie

Wytrzymałość uznaje się za wystarczającą jeśli dwie środkowe kartki są w stanie utrzymać ciężar egzemplarza przy potrząsaniu z umiarkowaną siła.

 Umiejscowienie okładki

We wszystkich rodzajach oprawy (broszura, zeszyt, twarda) okładka powinna być wyśrodkowana na grzbiecie i nie powinna przesuwać się na przód lub tył względem środka książki

Dopuszczalne jest maksymalne przesunięcie pomiędzy okładką a wkładem w pionie w granicach do +/- 2,5 mm

Wytrzymałość oprawy klejonej klejem Hot Melt

Książka w oprawie klejonej nie otworzy się “na płasko” bez konsekwencji, jaką jest odkształcenie grzbietu lub nawet z czasem wypadanie kartek. Książka w takiej oprawie nie będzie tak wytrzymała, jak w oprawie szytej nićmi.

Wytrzymałość oprawy klejonej sprawdzamy w następujący sposób:

– chwytamy egzemplarz za wybraną pojedynczą stronę i potrząsamy nim z umiarkowaną siłą, wytrzymałość oprawy uznajemy za zgodną jeśli strona jest w stanie utrzymać ciężar całego egzemplarza przy potrząsaniu

Potrząsanie powtarzamy dla kilku losowo wybranych stron, pomijając strony początkowe i końcowe (ze względu na klejenie boczne).

Stosując oprawę klejoną należy pamiętać, że w przypadku klejenia papierów trudno wsiąkliwych, może dochodzić do zjawiska penetracji kleju do wnętrza bloku. Zjawiska penetracji kleju nie da się zupełnie wyeliminować bez wpływu na wytrzymałość klejenia w grzbiecie.

Drukarnia JAKS nie ponosi za to odpowiedzialności.

Klejenie grzbietowe

Grubość filmu klejowego powinna 0,7 mm do 1,2 mm w zależności od typu papieru, rodzaju kleju oraz grubości broszury.

Grubość warstwy kleju powinna mieć jednakowa grubość na całej długości bloku oraz powinna być wolna od dziur.

Klejenie boczne

Szerokość klejenia bocznego dla oprawy klejonej powinna wynosić ok. 6 mm

Szerokość klejenia bocznego dla oprawy złożonej szytej nićmi (wyklejka) powinna wynosić ok. 5 mm

Klejenie boczne powinno wiązać na całej wysokości oprawy. Niedopuszczalne jest odpadanie okładki od pierwszego arkusza na klejeniu bocznym.

Falcowanie

Wytyczne dla położenia złamu są zawarte w umowie. Wzorcem sposobu falcowania jest makieta. Złam powinien przebiegać na wyznaczonej linii złamu. Dopuszczalne poziome i pionowe przesunięcie złamu od linii powinno mieścić się w zakresie tolerancji

AKCEPTOWALNE  Przesunięcie <=1,5 mm

NIEAKCEPTOWALNE Przesunięcie > 1,5 mm

Format po sfalcowaniu jest określony w umowie poprzez podanie fizycznego wymiaru całej sfalcowanej sekcji oraz wymiarów poszczególnych stron wyrażonych w milimetrach.

Dodatkowe nie akceptowalne niezgodności falcowania: poszarpane krawędzie, zadziory, pęknięcia papieru.

 Szycie nićmi

Szycie nićmi powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby końcówki nici nie były widoczne po wykonaniu oprawy końcowej. Linia szycia powinna być umieszczona równomiernie na całej wysokości grzbietu książki, a krańce ściegu nie powinny się kończyć bliżej niż 10 mm od linii krojenia.

Wykonanie rowka w oprawie twardej

W miejscu wykonania rowka folia powinna być związana z podłożem.

Wypalenie powinno być wykonane w trwały sposób.

Wady mechaniczne

Produkt nie powinien posiadać widocznych wad mechanicznych.

Dopuszcza się drobne wady mechaniczne które nie ograniczają funkcjonalności produktu.

Są to naddarcia, pęknięcia, zadziory, nie ograniczające funkcjonalności produktu z zastrzeżeniem – 2 mm dla okładki oraz 5 mm dla środka publikacji.

W przypadku okładek dopuszczalne wady nie mogą przekroczyć 2 mm przy jednoczesnym wystąpieniu jednej wady.

W przypadku wnętrza egzemplarza dopuszcza się w/w wady w wysokości max. 5 mm.

 Kryteria akceptacji dostawy

Dostawę uważa się za zgodną ze zleceniem jeżeli przynajmniej 95 % produktu posiada parametry jakościowe mieszczące się w zakresie tolerancji dopuszczalnym przez niniejszą Specyfikację Jakościową.