Kontakt

KONTAKT

Drukarnia JAKS

ul. B. Bogedaina 8
50-514 Wrocław

tel.  71 336 74 70
fax  71 336 74 76
jaks@adres.pl
jaks.biuro@gmail.com

RODO
Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, iż firma Drukarnia JAKS s.c. Sławomir Kępa, Jerzy Janeczek ul. Bogedaina 8, 50-514 Wrocław
NiP: 898 001 16 65 dalej zwana Administratorem przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Dane te były pozyskane w celach handlowych/ marketingowych.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Drukarnia JAKS s.c. Sławomir Kępa, Jerzy Janeczek ul. Bogedaina 8, 50-514 Wrocław NiP: 898 001 16 65, dalej zwana Administratorem. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Bogedaina 8, 50-514 Wrocław lub email: jaks@adres.pl
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów.
Firma udostępnia także dane konieczne do zrealizowania umowy pomiędzy wykonawcą umowy a zleceniodawcą . Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. czynności mieści się w zakresie działalności, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  celem zrealizowania umowy.
6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie. 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: jaks@adres.pl
Informujemy również, że:
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych